VRH

Sigurnosne studije

Sigurnosne studije pripadaju skupini društveno-humanističkih znanosti. Svojim planom i programom pokrivaju međusobno povezane sociološke, političke, pravne, kriminalističke, kriminološke, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte sigurnosti, ljudskih i socijalnih resursa, obrane, civilne zaštite, zaštite okoliša i privatne sigurnosti.

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija je da Prvostupnici (Bachelor) sigurnosti i Prvostupnici (Bachelor) kriminalistike postignu odgovarajuću razinu stručnih kompetencija i akademskih saznanja i vještina potrebnih za rad na poslovima obrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim razinama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, velikim gospodarskim sustavima, malim i srednjim poduzećima i privatnim tvrtkama, znanstveno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima i sl.

Studijski program Sigurnosne studije je tako koncipiran da omogućuje stjecanje stručnih kompetencija, znanja i vještina koje su društveno opravdane i korisne i koje su u skladu s potrebama razvoja države i građanskog društva. Studijski program Sigurnosne studije je tako strukturiran da studentima omogućuje stjecanje znanja iz oblasti koje imaju teorijsko-strateški značaj za razvoj građanskog društva i razvoj ljudskih resursa. Studenti, kroz smjer Sigurnost, izučavaju posebna područja, važne za praktično upravljanje, za provedbu menadžmenta ljudskih resursa, kao i oblasti koje neposredno razmatraju pitanja menadžmenta sigurnosti, obrane i zaštite, a kroz smjer Kriminalistika omogućujuje im se stjecanje znanja vještina i stavova koji stvaraju predpostavke za efikasan rad u sigurnosnom, obrambenom, policijskom, korporativnom sektoru i dr. u pogledu suzbijanja i sprečavanja kriminaliteta.

Pored uže stručnih znanja, studenti na ovim studijama stječu i osnovna znanja iz prava, psihologije, informatike, analize društvenih i državnih sukoba, i dr, koja su neophodna za izučavanje civilnog i drugih koncepata sigurnosti. Programski sadržaji ovih studija omogućuju studentima stjecanje i usvajanje širokog spektra interdisciplinarnih znanja i sposobnosti iz područja upravljanja izvanrednim situacijama i upravljanja rizicima u području zaštite okoliša. Ovi programski sadržaji omogućuju školovanje visokostručnih kadrova koji će raditi na složenim multidisciplinarnim poslovima civilne zaštite i zaštite okoliša. Sadržaji studijskog programa omogućavaju studentima stjecanje i usvajanje znanja iz područja nacionalne obrane, posebno civilne obrane, shvaćanje obrane u duhu suvremene obrambene kulture, potreba zajedničke europske obrane i vrijednosti europskog civilnog društva. Izučavanjem predmetnih sadržaja studenti će stjecati stručna znanja o svim aspektima civilne obrane uz afirmaciju mira, tolerancije i multikulturnih vrijednosti.

Sigurnost

Osnovni cilj koji se želi postići izučavanja predmeta na smjeru Sigurnost jeste da studenti usvoje znanstvena i praktična znanja o društvenim i drugim oblicima i izvorima ugrožavanja sigurnosti jednog društva, da upoznaju suštinu, sadržaj, organizaciju i funkcioniranje sustava sigurnosti, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom djelovanju. Studenti treba pripremiti za uspješno izvršavanje rukovodećih zadataka u okvirima sigurnosne struke u privrednim i neprivrednim organizacijama, institucijama sustava i u društvenom (državnom) i u privatnom sektoru. Studij uključuje i razvoj kreativnih menadžersko-sigurnosnih sposobnosti za analizu sigurnosnih problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina koje su potrebne za timski rad, kooperativnosti, komunikativnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama neophodnih za optimalan profesionalan rad.

Kriminalistika

Kriminalistika je disciplina koja sustavno istražuje i primjenjuje znanstvene metode i pravila iskustva u otkrivanju i razjašnjavanju pojava kaznenih djela i utvrđivanju njihovih počinitelja. Znanjem, vještinama i stavom koji se stječu završetkom studijskog smjera Kriminalistika, studenti se osposobljavaju za rad u sigurnosnim, obrambenim, policijskim, istražnim, obavještajnim, carinskim službama, službama, medijima, nevladinom sektoru, privatnim, detektivskim agencijama, korporacijama i sl. Smjer Kriminalistika osposobljava studente da primjenjuju heuristička (otkrivačka) i silogistička (pravna) znanja sa posebnim naglaskom na (1) poznavanje i razlikovanje pojava kaznenih djela (koji su podaci važni za razjašnjavanje stanovitog djela), (2) primjenu istraživačke metodologije (koje mogućnosti otkrivanja i prikupljanja podataka stoje na raspolaganju) i (3) razrada načina otkrivanja, razjašnjavanja i bilježenja (kako se u konkretnom predmetu ima postupati). Kriminalistika omogućava studentu prepoznavanje signala, nositelja poruke, podataka, informacija koje je potrebno prikupiti i obraditi o pojavi kaznenog djela, počinitelja, žrtve i pratećih okolnosti. Kriminalistika omogućava studentu da može diskutirati o pojavi kaznenog djela kao objekta istraživanja, objasni proceduru istraživanja kakao bi se prikupljeni podaci i informacije „obukle u procesno ruho“ (pretvorile u valjane i zakonite dokaze na sudu) u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Sigurnost:

-Preddiplomski studij Sigurnosne studije i kriminalistika, studijski smjer Sigurnost, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) sigurnosti s ukupno 180 ECTS bodova.

-Preddiplomski studij Sigurnosne studije i kriminalistika studijski smjer Sigurnost, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) sigurnosti s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Kriminalistika:

-Preddiplomski studij Sigurnosne studije i kriminalistika, studijski smjer Kriminalistika, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) kriminalistike s ukupno 180 ECTS bodova.

-Preddiplomski studij Sigurnosne studije i kriminalistika studijski smjer Kriminalistika, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) kriminalistike s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.