VRH

Pravo i financije

Za organiziranje suvremenog društva i države nužna je spoznaja njegove pravne i financijske dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su u stanju nositi se sa složenim zahtjevima društva i struke. Danas nije moguće, bez pomoći pravnih profesionalaca, rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Bez osposobljenih pravnih stručnjaka teško će biti uspješno sprovesti proces pridruživanja EU, a ni pravosuđe i uprava ne mogu učinkovito funkcionirati niti udovoljiti zahtjevima i standardima EU.

U kontekstu analiza izvršili smo usporedbu s nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta na univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilištu u Mostaru te nekih razvijenih europskih zemalja (Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Austrija, Češka). Analiza je pokazala da se predloženi studijski program na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru u osnovi neće razlikovati od režima nastave na pravnim fakultetima u navedenim državama i visokoškolskim institucijama. U prilog navedenom govore oblici nastavnog procesa: predavanja, vježbe, seminari, sudska praksa i pravne klinike, kao i širina i sveobuhvatnost predloženog nastavnog plana i programa.

Pravo i financije

Potreba za konsolidacijom Bosne i Hercegovine kao države vladavine prava koja svoju administraciju organizira na načelima pravne države, sve veća potreba za kompetentnijim profesionalnim kadrom u pravosuđu, a iznad svega potrebe unutarnjeg tržišta rada koje počiva na sve kompleksnijoj i široj pravnoj regulaciji koja nacionalno pravo otvara globalizaciji i europeizaciji, otvara i širi mogućnosti pravničkog akademskog obrazovanja i zadovoljavanja svekolikih potreba tržišta rada.

Osnovni cilj prvog (I.) ciklusa studijskog programa Pravo i financije jest oblikovati profil stručnjaka koji će biti sposoban za samostalan rad u svim oblastima prava i financija.

Znanja i vještine stečene tokom studija trebaju biti kvalitetna osnova za polaganje ovih ispita i za nastavak studija drugog (II.) ciklusa.

Partneri izvan visokoškolskog sustava poput gospodarstva i javnog sektora imaju stalan interes u odnosu na potrebu kadrova specifično pravničkih i financijskih zanimanja, kao i sudstvo, državno odvjetništvo, tijela državne uprave i lokalne samouprave, trgovačka društva, ustanove, političke institucije, udruge, gospodarska komora, odvjetnička komora, zdravstvene ustanove, sindikati, banke, druge financisjke institucije... Koncepcija izbornosti sadržaja i mobilnost odgovaraju različito profiliranom poduzetništvu.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata, harmonizacija sustava i omogućavanje mobilnosti studenata u koordinatama sheme pravnog studija predviđeno je i ostvarivo kako zbog sličnosti obveznih predmeta tako i konceptom izbornih sadržaja matičnog i drugih fakulteta srodno profiliranih sadržaja (u BiH, Republici Hrvatskoj, Austriji).

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Pravo i financije:

- Preddiplomski studij Prava i financija, sa studijskim smjerom Pravo i financije, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) prava i financija s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.