VRH

Poslovna ekonomija

Profil kadra koji će se školovati na studijskom programu Poslovne ekonomije mora biti različit od profila klasičnih ekonomista.

Taj profil mora imati poslovno-upravljačku orijentaciju sa suvremenim operativno tehnološkim znanjima i vještinama i interkulturnim karakteristikama koje se mogu steći jedino na moderno profiliranoj visokoškolskoj ustanovi kakva je Visoka škola "Logos centar" u Mostaru.

U osnovi, dakle treba se fokusirati na nove paradigme menadžmenta, računovodstva I financija, menadžmenta javnog sektora i uprave. Studij Poslovne ekonomije treba shvatiti kao "učenje o cjelovitom upravljanju u organizacijama".

Studij Poslovne ekonomije treba promatrati isključivo kao proces upravljanja organizacijama (institucijama, firmama, državnim strukturama) u tradicionalnim teorijama poslovne ekonomije može biti definiran kao "napor u ostvarivanju ciljeva kroz planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje".

Polazna teza za utvrđivanje potreba u oblastima ekonomskog obrazovanja studenata jeste radikalno promijenjen pristup poimanju ekonomije i ekonomskih vrijednosti. To predstavlja fokusiranje na zdrave socio-ekonomske sustave, koji funkcioniraju na bazi znanja obrazovanih zaposlenika, interaktivno povezanih sa financijski uspješnim potrošačima proizvoda i usluga. Na toj osnovi poduzeća su locirana kao članovi globalnih i lokalnih zajednica koja djeluju u većim organizacijskim mrežama i sustavima. Njihove poslovne aktivnosti su tehnološki intenzivne i zahtijevaju kvalificirane zaposlene koji se obrazuju u vrhunskim visokoškolskim institucijama.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru ima ambiciju da školovanjem kadrova za ovaj obrazovni profil doprinese dinamici privrednog života regije, Federacije Bosne i Hercegovine i šireg područja te da se adekvatnom brzinom usvoje neophodna znanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, koja su potreba poslovnih ljudi.

Financije i računovodstvo

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća, obrta i neprofitnih organizacija. Jednako tako bit će osposobljeni za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke srednje-velikih i velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u poduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Diplomanti računovodstveno-financijske struke biti će osposobljeni za obavljanje poslova na području financijskog menadžmenta, financijskog računovodstva i izvješćivanja, kontrolinga, menadžerskog računovodstva, poslovnog planiranja i revizije.

Menadžment

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti, smjera Menadžment, studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama.

Menadžment javnog sektora i uprave

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija Poslovne ekonomije, smjera Menadžment javnog sektora i uprave, odnose se na upravljanje kompleksnošću velikog broja funkcija organa javne uprave i optimizacijom informacijskih, vrijednosnih i prije svega financijskih tijekova u sustavu uprave. Isto tako u sferu poslova i zadataka koji su u nadležnosti ovog studijskog smjera su poslovi praćenja velikog broja građana i drugih klijenata kojima se pružaju usluge i rješavaju zahtjevi; kontroliranje upravljačkih efekata funkcija na više razina (razine jedinica uprave i lokalne samouprave, razine rukovoditelja odjeljenja, razine operativnih izvršitelja); planiranje budućih projekata, akcija i aktivnosti u cjelini koji uključuju višedimenzionalnost interakcija (plan budžeta, obveza i naplate potraživanja, plan ekološke zaštite, prostorno planiranje, izgradnja infrastrukturnih sustava itd.

Poduzetništvo i poslovno upravljanje

Završetkom smjera Poduzetništvo i poslovno upravljanje student stječe kompetencije razumijevanja procesa rasta poslovnog pothvata temeljeno na znanju i inovacijama, tj. osposobljava se za vođenje poslovnih sustava s potencijalom rasta. Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja realnog svijeta sistematizirane su na koherentan način koji omogućava kritički odnos primjene takvih metoda.

Poseban značaj ima, programskim sadržajem predviđeno, obrazovanje za uporabu najsuvremenijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Osnovne i napredne kompetencije s područja poslovnih i ekonomskih znanosti, vještine omogućavaju studentu samostalan profesionalni i osobni razvoj po završenom studiju.

Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

Znanja koja student dobija po završetku smjera Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje su kvantitativna i kvalitetna znanja iz područja financija (javnih i poslovnih), bankarstva i osiguranja, analitičkih i upravljačkih poslova iz navedenih oblasti, vođenje poslova financija poduzeća, rad burzi itd.

Poslovi koje student po završetku studija može obavljati su: poslovi analize i planiranja, kreditni poslovi, investicije, naplata potraživanja i plaćanja, brokerski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja, poslovi budžeta itd.

Korporativno komuniciranje

Po završetku studija studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja korporativnih komunikacija. Prije svega bit će osposobljeni saznati vrijednosti i značaj interne i eksterne komunikacije korporacija, izgradnji imidža – kako same korporacije tako i svih njenih zaposlenika, a sve s ciljem njihovog dobrog pozicioniranja u javnosti.

Studenti će, pored navedenog, izučavati i biti osposobljeni nakon studija da:
- znaju što je brend, vrijednosti brenda i oglašavanja;
- na koji način reklamom prodati proizvod i unaprijediti njegovu prodaju;
- zagovarati i pregovarati;
- retoričkim spoznajama unaprijediti javne nastupe zaposlenih i rukovodećih kadrova korporacije;
- spoznati vrijednosti odnosa s javnošću, kako bi istu mogli razumjeti i na profesionalan način pružiti joj sve informacije vezane za rad korporacije i vrijednosti proizvoda;
- znati tehnike usmene i pismene komunikacije;
- dobro zagovarati, pregovarati, lobirati;
- spoznati komunikacijske tehnike direktnog i indirektnog marketinga;
- znati se ponašati u kriznim situacijama u korporacijama, pogotovo u izradi kriznog plana što je danas enigma mnogih korporacija jer nemaju kvalificiranih osoba koje bi to mogle predvidjeti i na profesionalan način reagirati u kriznim situacijama i dr.

Naš cilj je kroz praktičan rad u korporacijama studentima omogućiti da mogu istraživati i prepoznavati propuste u komunikaciji suvremenih korporacija i na tim spoznajama unaprijediti njihov rad. S tim ciljem suvremeno poslovanje nemoguće je zamisliti bez poznavanja komunikacijskog procesa unutar i izvan korporacija. Ovo područje znanosti bit će vremenovano u narednom periodu s obzirom da mnogobrojne korporacije uviđaju potrebu za profesionalnijim pristupom organizacije komunikacijskog procesa u korporativnim sustavima.

Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima

Po završetku studija studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja menadžmenta u turizmu, hotelijertvu i uslužnim djelatnostima i to:
- sposobnost primjena različitih mikroekonomskih principa u analiziranju problema;
- korištenje osnovnih principa ponašanja potrošača, tvrtki i tržišta u analizi trendova;
- ovladavanje terminologijom, osnovnim konceptima te suvremenim makroekonomskim teorijama;
- upoznavanje vještina verbalne i neverbalne komunikacije;
- vještine potrebne rukovoditeljima: vođenje, načini donošenja odluka, motiviranje, organiziranje i dr.;
- upoznavanje metoda vrednovanja potencijalnih i realnih turističkih atrakcija;
- upoznavanje tehnika vođenja dokumentacije o turističkim atrakcijama u turističkoj destinaciji;
- organiziranje djelotvorne zaštite od uništenja, oštećenja i neracionalnog korištenja turističkih destinacija;
- primjenu informacijskih tehnologija u turizmu;
- stjecanje znanja o načinima i mogućnostima upravljanja turizmom u destinaciji;
- stjecanje znanja i vještina primjene marketinga u stvaranju i održavanju uspješnih turističkih destinacija;
- stjecanje neophodnih znanja za uspješno vođenje hotela i uvid u značaj kreativnosti i inovacija u poslovanju hotela;
- mogućnost procjene kvalitete i uloge dizajna u turizmu i hotelijerstvu;
- razumijevanje koncepta hotelskih informacijskih sustava i njihovog povezivanja s drugim sustavima u turizmu.